Blog

Tiếp tục loạt bài viết Tự học Codeigniter, hôm nay Công ty thiết kế website OTVINA tiếp tục cùng các bạn tìm hiểu về 1 Helper mới là Text Helper-một helper mạnh mẽ và rất hữu ích bao gồm các hàm làm việc với text.

Load helper

Trước khi bắt đầu sử dụng Text Helper bạn cần phải load helper bằng cách

$this->load->helper('text');

 Một số hàm thông dụng

1. Word_limiter

Là hàm cho phép chúng ta giới hạn độ dài 1 chuỗi bởi số từ, khi sử dụng hàm sẽ trả về các từ đầu tiên của chuỗi, độ dài còn thừa sẽ bị cắt bỏ và thay thế bằng dấu 3 chấm(…)

Cú pháp:

word_limiter($str[, $limit = 100[, $end_char = '…']])

Trong đó:

  • $str: Là chuỗi cần giới hạn
  • $limit: Là số từ cần lấy
  • $end_char: Ký tự kết thúc, mặc định sẽ kết thúc bởi dấu 3 chấm

Ví dụ:

$str="Chào mừng các bạn đã đến với Công ty thiết kế website OTVINA";
echo word_limiter($str,4);// Kết quả: Chào mừng các bạn

 2. Character_limiter

Là hàm sử dụng để cắt bớt chuỗi bởi số kí tự, khi sử dụng thì hàm sẽ trả về số ký tự đầu và cắt các ký tự còn thừa

character_limiter($str[, $n = 500[, $end_char = '…']])

Trong đó:

  • $str: Là chuỗi cần xử lý.
  • $n: Là số ký tự cần cắt.
  • $end_char: Ký tự kết thúc.

Cả 2 hàm trên $end_char là tùy chọn có thể có hoặc không.